NO.50  鈺陞築韻
台中南屯 / 集合式住宅 三併/ 12F / FA4485 / 2021

建築設計的主要核心概念

係希望將楓樹社區整體傳達出來慢時光的生活型態

作為設計發展的元素
概念源由來自泡茶品茗時的環境與心態和木頭紋理的茶盤

、茶席以及咖啡色的陶壺、長凳,轉化為⌜慢⌟的元素,內化為設計的構想

USZU41 USZU01 DSC_0193 USZU36 USZU14 USZU09 USZU33 USZU22 USZU17 USZU35 USZU12 USZU34 USZU16 USZU39 USZU13 USZU38 USZU02 USZU03 USZU04 USZU05 USZU28 USZU07 USZU08 USZU11 USZU15 USZU18 USZU19 USZU20 USZU23